Aktualności

Akt urodzenia dziecka - najważniejsze informacje

Każdy przyszły rodzić po urodzeniu dziecka będzie musiał zgłosić fakt jego urodzenia w urzędzie stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce urodzenia dziecka.Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe – w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w sytuacji gdy dziecko urodzi się w Szpitalu to ma on obowiązek sporządzić kartę urodzenia dziecka. Kartę sporządzą najczęściej położona albo lekarz. Jednakże, zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (podstawą zgłoszenia będzie wspomniana Karta urodzenia dziecka). Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki. Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.

Zgłoszenie urodzenia dokumentuje się w formie protokołu, który jest podpisywany przez osobę zgłaszającą i kierownika urzędu stanu cywilnego.Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego ma prawo odmówić przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka, jeżeli wybrane imię lub imiona są w formie zdrobniałej lub mają charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity lub nie wskazują na płeć dziecka, kierując się powszechnym znaczeniem imienia, i wybiera dziecku imię z urzędu, w formie decyzji administracyjnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu.

Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

Akt urodzenia zawiera:
1) nazwisko, imię (imiona) dziecka;
2) kraj, datę i miejsce urodzenia dziecka;
3) płeć dziecka;
4) nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia rodziców dziecka;
5) nazwisko i imię osoby zgłaszającej urodzenie;
6) nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności.

W celu uzyskania pomocy prawnej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Fundacją.

UWAGA! Niniejszy artykuł zawiera najważniejsze wskazówki w najbardziej typowych sytuacjach.

W istotnych sprawach warto zwrócić się o pomoc do profesjonalisty, który będzie mógł udzielić wyczerpującej pomocy prawnej. Z powyższych przyczyn treść artykuły nie stanowi w żadnym wypadku wyczerpującej porady lub opinii prawnej.

powrót

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz przeczytać o tym tutaj.
x